REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 2R SYSTEM (sklep.2rsystem.pl)

1. Informacje ogólne

Następującym wyrażeniom użytym w tekście niniejszego Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia:

1.1 Usługodawca – 2R SYSTEM SP. Z O.O. z siedzibą w Krakowie przy al. Krasińskiego 1, 31-111 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000362125, legitymująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 676-242-11-11, REGON: 121247110, Biuro obsługi klienta: tel.: 12 4466892,

e-­mail: sklep@2rsystem.pl., (dalej również 2R SYSTEM SP. Z O.O.). Usługodawca jest Sprzedawcą w ramach Umowy sprzedaży.

1.2 Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegająca na założeniu Konta w Sklepie internetowym, dzięki czemu Usługobiorca zyskuje możliwość zawierania umów sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego, dodawania towarów do schowka, wysłania do 2R SYSTEM SP. Z O.O. zapytań i zgłoszeń, sprawdzenia statusu swoich zamówień, jak również zgłaszania reklamacji z tytułu rękojmi za wady. Usługa jest świadczona nieodpłatnie. W przypadku Konsumentów, Usługa jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumentów. Na treść umowy składają się wszystkie funkcjonalności Konta oraz niniejszy Regulamin.

1.3 Regulamin – Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego (dalej Regulamin) określający prawa i obowiązki 2R SYSTEM SP. Z O.O. oraz Klientów związane z korzystaniem z Usługi, jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.4 Sklep internetowy – to strona internetowa o adresie sklep.2rsystem.pl (dalej Sklep internetowy) prowadzona przez Usługodawcę.

1.5 Usługobiorca – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która założyła Konto w Sklepie internetowym. Usługobiorca jest Klientem w ramach Umowy sprzedaży. Osoba zakładająca Konto w imieniu osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej oświadcza, że jest upoważniona do działania w imieniu tej osoby.

1.6 Użytkownik – podmiot korzystający ze Sklepu internetowego do czasu zalogowania się do Konta w Sklepie internetowym.

1.7 Konsument – Użytkownik będący jednocześnie osobą fizyczną dokonującą z Usługodawcą czynności prawnej (np. zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tego Użytkownika. 

1.8 Konto – podstrona Sklepu internetowego, dostępna po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji na stronie Sklepu internetowego. Po wcześniejszej rejestracji na stronie Sklepu internetowego, Usługobiorca ma możliwość dostępu do Konta. W ramach dostępnego Konta, Usługobiorca ma możliwość składania zamówień, dodawania towarów do schowka, wysłania do 2R SYSTEM SP. Z O.O. zapytań i zgłoszeń, dostępu do historii zakupów dokonanych w Sklepie internetowym, sprawdzenia statusu swoich zamówień, jak również zgłaszania reklamacji z tytułu rękojmi za wady.

1.9 Informacje handlowe – informacje o towarach wyświetlane w Sklepie internetowym. Informacje handlowe w zakresie ceny oraz dostępności towaru, na etapie przed dodaniem towaru do Koszyka i zalogowaniem się do Konta, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji.

1.10 Klauzule – zgody w formie tzw. „check-boxów” w ramach formularza dostępnego na stronie Sklepu internetowego na etapie rejestracji w Sklepie internetowym, których zaznaczenie oznacza zgodę na treść niniejszego Regulaminu, OWS oraz Polityki prywatności Sklepu internetowego, oraz odrębnie - zgodę na wystawianie przez Sprzedawcę faktur, faktur korekt i ich duplikatów w formie elektronicznej i przesyłanie ich za pośrednictwem poczty elektronicznej, zgodę przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym, oraz zgodę na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną.

1.11 Dni robocze: dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy.

1.12 Ogólne Warunki Sprzedaży Sklepu internetowego (OWS): zbiór ogólnych warunków stanowiących element każdej Umowy sprzedaży, dostępne na stronie Sklepu internetowego.

1.13 Umowa sprzedaży: umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny. W przypadku Konsumentów, umowa sprzedaży jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumentów. Na treść umowy składa się zamówienie oraz OWS.

1.14 Login: adres poczty elektronicznej Użytkownika używany podczas rejestracji w Sklepie internetowym i każdorazowego logowania się w Sklepie internetowym.

1.15 Hasło: zestaw znaków alfanumerycznych konieczny do autoryzacji Użytkownika podczas logowania w Sklepie internetowym. Hasło jest określane samodzielnie przez Użytkownika podczas rejestracji w Sklepie internetowym.

1.16 Koszyk: elektroniczny formularz udostępniony w Sklepie internetowym, za pomocą którego Użytkownik/Klient dokonuje wyboru towarów w celu złożenia zamówienia.

1.17 Niniejszy Regulamin jest udostępniony do wydrukowania, pobrania, odtwarzania i utrwalenia na stronie Sklepu internetowego, w zakładce „Regulamin”.


2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca

2.1 Wymagania techniczne, które musi spełnić Usługobiorca, aby korzystać z Usługi:

a) podłączenie do Internetu

b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.5 lub Opera, Firefox lub Chrome w najwyższej wersji.

c) rozdzielczość ekranu minimum 1024x768,

d) Komputer Usługobiorcy musi mieć włączoną opcję akceptacji "cookies", aktywny interpretator JavaScript oraz zainstalowany flash plug-in,

e) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)


3. Warunki zawierania i wykonywania umów o świadczenie usług droga elektroniczną

3.1 Użytkownik może założyć Konto w toku procesu zakupu towaru w Sklepie internetowym lub bez konieczności jednoczesnego zakupu towaru w Sklepie internetowym.

3.2 Utworzenie Konta w Sklepie internetowym bez jednoczesnego zakupu towaru przebiega w sposób następujący:

3.2.1 Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny dostępny na stronie Sklepu internetowego, dbając aby w formularzu uzupełnić wszystkie pola oznaczone „*” Odmowa uzupełnienia pola oznaczonego „*” uniemożliwia utworzenie Konta. Symbolem „*” oznaczone są jedynie dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego, polegającego na posiadaniu Konta.

3.2.2 Poza podaniem danych osobowych, o których mowa w pkt. 3.2.1 warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu Sklepu internetowego, OWS oraz treść Polityki prywatności. Użytkownik nie jest zobowiązany do akceptacji pozostałych Klauzul dostępnych na etapie rejestracji Konta.

3.2.3 Użytkownik wypełniając formularz rejestracyjny, zaznaczając pole „check box” „Akceptuję Regulamin, OWS oraz Politykę prywatności” oraz klikając na przycisk „Zarejestruj się” na stronie Sklepu internetowego: Logowanie/Rejestracja oświadcza i potwierdza, że:

a) podane w ww. formularzu dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym

b) podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,

c) zapoznał się z Regulaminem, OWS oraz Polityką prywatności i zobowiązuje się ich przestrzegać

3.2.4 Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz kliknięciu na przycisk „Zarejestruj się”, na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas zakładania Konta wysyłana jest przez 2R SYSTEM SP. Z O.O. wiadomość zawierająca zawiadomienie o utworzeniu Konta przez osobę posługującą się ww. adresem poczty elektronicznej. Warunkiem dokończenia procesu tworzenia Konta jest potwierdzenie tego faktu poprzez kliknięcie przez adresata tej wiadomości na link dołączony do ww. wiadomości. Od tej chwili możliwe jest korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego.

3.2.5 W przypadku, gdy zakładanie Konta następuje w trakcie procesu zakupowego, Użytkownik będzie zobowiązany do podania danych, o których mowa w ust. 3.2.1 oraz do kliknięcia na przycisk „Zarejestruj się”. W takim przypadku do użytkownika jest wysyłana przez 2R SYSTEM SP. Z O.O. wiadomość zawierająca zawiadomienie o utworzeniu Konta przez osobę posługującą się ww. adresem poczty elektronicznej.

3.3 Konto dostępne jest dla osób, które zalogują się do niego podając odpowiednie Login i Hasło. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za skutki udostępniania przez siebie Loginu i Hasła osobom trzecim, w szczególności swoim pracownikom lub współpracownikom. W celu zwiększenia bezpieczeństwa transakcji dokonywanych za pośrednictwem Sklepu internetowego, Klient powinien stosować się do następujących zasad:

3.3.1 Nie ujawniać loginu i hasła osobom nieupoważnionym przez Klienta do dostępu do Konta

3.3.2 Wprowadzać login oraz hasło w sposób uniemożliwiający innym osobom ich poznanie,

3.3.3 Nie zapisywać hasła,

3.3.4 Zmieniać hasło w regularnych odstępach czasu,


4. Warunki rozwiązywania oraz odstąpienia od umów o świadczenie usługi drogą elektroniczną

4.1 Usługobiorca może rozwiązać umowę o świadczenie Usług w każdym czasie, bez okresu wypowiedzenia, poprzez wysłanie oświadczenia woli w sprawie zamknięcia Konta w dowolny sposób zapewniający jego doręczenie 2R SYSTEM SP. Z O.O., w szczególności poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres sklep@2rsystem.pl lub w formie pisemnej na adres: 2R SYSTEM SP. Z O.O. al. Krasińskiego 1, 31-111 Kraków.

4.2 Rozwiązanie przez Usługobiorcę umowy o świadczenie Usług nie ma wpływu na obowiązek wykonania Umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego do czasu otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia woli w sprawie zamknięcia Konta.

4.3 Rozwiązanie przez Usługobiorcę umowy o świadczenie Usług nie ma wpływu na skuteczność zamówienia kuriera w celu odbioru towaru lub opakowania, złożonego do czasu otrzymania przez 2R SYSTEM SP. Z O.O. oświadczenia woli Usługobiorcy w sprawie zamknięcia Konta.

4.4 Rozwiązanie przez Usługobiorcę umowy o świadczenie Usług nie ma wpływu na skuteczność zgłoszenia reklamacji do czasu otrzymania przez 2R SYSTEM SP. Z O.O. oświadczenia woli Usługobiorcy w sprawie zgłoszenia reklamacji.

4.5 Usługodawca może rozwiązać umowę o świadczenie Usług za wypowiedzeniem w przypadku okoliczności Siły Wyższej, zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość, w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu jak również w przypadku nie wyrażenia przez Usługobiorcę zgody na zmiany w treści Polityki prywatności. Okres wypowiedzenia wynosi 14 dni. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy zostanie przesłane w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany na etapie tworzenia Konta.

4.6 Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę nie ma wpływu na obowiązek wykonania Umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego do czasu upływu terminu wypowiedzenia umowy.

4.7 Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę nie ma wpływu na obowiązek odbioru towaru lub opakowania przez kuriera, w przypadku złożenia zamówienia przez Klienta do czasu upływu terminu wypowiedzenia umowy.

4.8 Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę nie ma wpływu na skuteczność zgłoszenia reklamacji do czasu otrzymania przez 2R SYSTEM SP. Z O.O. oświadczenia woli Usługobiorcy w sprawie zgłoszenia reklamacji.

4.9 Użytkownik będący jednocześnie  Konsumentem, ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie Usług w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

4.10 Aby skorzystać z ww. prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik będący jednocześnie  Konsumentem  musi poinformować 2R SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy al. Krasińskiego 1, 31-111 Kraków, sklep@2rsystem.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Może przy tym skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 4.21 jednak nie jest to obowiązkowe.

4.11 Aby zachować termin do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług, wystarczy, aby Użytkownik będący jednocześnie  Konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu ww. prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4.12 Zwracany kompletny produkt (w opakowaniu) razem z otrzymanym dowodem zakupu oraz wypełnionym dokumentem oświadczenia o odstąpieniu od umowy (zawierającym numer konta, na które zostaną przesłane pieniądze) należy w ciągu 14 dni (od dnia zgłoszenia zwrotu) odsyłać do Sklepu na adres: 2R SYSTEM SP. Z O.O. al. Krasińskiego 1, 31-111 Kraków. Konsument ma 14 dni na dostarczenie towaru zgodnie z zadeklarowanym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.

4.13 Do czasu zwrócenia towaru Usługodawcy, na Konsumencie spoczywa obowiązek sprawowania pieczy nad towarem i to on ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za ewentualne zmniejszenie wartości towaru, będące następstwem zachowania, które wykracza poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z produktem.

4.14 Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem pobranej płatności do chwili otrzymania zwracanego towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego nadania – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4.15 W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy Usługodawca:

  • zwróci Konsumentowi należności za odesłany towar;
  • zwróci Konsumentowi koszt najtańszego zwykłego sposobu przesyłki dostępnego w swojej ofercie (przesyłka listem poleconym);
  • przyjmie zwrot towaru odesłany przez Konsumenta, o ile nie będzie ona przesyłką za pobraniem.

4.16 Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia prawa do odstąpienia od umowy w przypadku zamówienia o szczególnym charakterze przygotowanym indywidualnie na życzenie Konsumenta przez Usługodawcę lub sprzedaży towaru pozyskanego na specjalne zamówienie Konsumenta.

4.17 Jeśli Konsument zwraca tylko część produktów z zamówienia, po zaksięgowaniu zwrotu, Konsumentowi wysłany jest paragon za pozostałe produkty, których Konsument nie zwraca. W przypadku zamówienia z fakturą Usługodawca prześle Konsumentowi korektę faktury. Zwrot kosztów nastąpi po przesłaniu Usługodawcy podpisanej kopii faktury (dopuszczane jest przesłanie zeskanowanego dokumentu drogą mailową na adres: sklep@2rsystem.pl).

4.18 Odstąpienie od umowy nie dotyczy przypadków wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

4.19 Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, albo odstąpieniu od umowy, chyba że Usługodawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad, albo wadę usunie. Obniżona cena pozostanie w proporcji do ceny wynikającej z dowodu zakupu (paragon, faktura), w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

4.20 konsument, może zamiast zaproponowanego przez Usługodawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe, albo wymagałby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Usługodawcę.

4.21 Wzór formularza odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi:


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

((formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi polegającej na założeniu Konta w Sklepie internetowym))Adresat: 2R SYSTEM SP. Z O.O., al. Krasińskiego 1, 31-111 Kraków,

adres e-mail: sklep@2rsystem.pl

Ja/My(*)..............................................................................................

niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi(*)

....................................................................................................................................

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

....................................................................................................................................

Adres konsumenta(-ów)

....................................................................................................................................

Podpis konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) ...............................................

Data: ....................................

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

5. Postępowanie reklamacyjne

5.1 Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawie dotyczącej Usługi.

5.2 Reklamacja w sprawie Usługi może zostać złożona w dowolny sposób zapewniający dojście oświadczenia woli Usługobiorcy w sprawie reklamacji do 2R SYSTEM SP. Z O.O., w szczególności drogą elektroniczną z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego na stronie sklep.2rsystem.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@2rsystem.pl. lub w formie pisemnej na adres: 2R SYSTEM SP. Z O.O., al. Krasińskiego 1, 31-111 Kraków.

5.3 Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:

a) dane Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej),

b) uzasadnienie reklamacji

5.4 2R SYSTEM SP. Z O.O. dołoży wszelkich starań, aby reklamacje zostały rozpatrzone w terminie nie później niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 30 dni roboczych.


6. Zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym

Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.


7. Dane osobowe

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych klientów Sklepu dostępne są na stronie http://sklep.2rsystem.pl/content/9-polityka-prywatnosci


8. Prawa autorskie

8.1 Strona internetowa Sklepu internetowego jest chroniona prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane wyraźnie Użytkownikowi/Usługobiorcy na podstawie niniejszego Regulaminu pozostają zastrzeżone na rzecz Usługodawcy lub podmiotów udzielających Usługodawcy licencji na korzystanie z poszczególnych utworów prezentowanych w postaci zawartości Strony internetowej.

8.2 Użytkownik/Usługobiorca może korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na stronach internetowych Sklepu internetowego w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27.07.2001 r. o ochronie baz danych.


9. Postanowienia końcowe

9.1 Usługodawca powiadomi Usługobiorcę o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Usługodawcy na etapie logowania się do Konta w Sklepie internetowego. Usługobiorca będzie związany postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowie Regulaminu w terminie czternastu (14) dni od dnia jego powiadomienia o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść czynności prawnych dokonanych przez 2R SYSTEM SP. Z O.O. z Usługobiorcą za pośrednictwem Sklepu internetowego do dnia wejścia w życie nowego Regulaminu.

9.2 Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014 r.